BO2015 – Informacje o BO2015

Najważniejsze informacje o drugiej edycji budżetu obywatelskiego w Gdańsku

Przed nami druga edycja gdańskiego budżetu obywatelskiego. Już od 16 czerwca mieszkańcy mogą składać wnioski z propozycjami projektów. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Gdańska (zameldowany na pobyt stały lub czasowy), który przed 16 czerwca tego roku ukończy 16 lat i uda mu się zebrać 15 podpisów poparcia dla swojej inicjatywy. Ważny jest pomysł i jego poparcie!

Budżet obywatelski to część budżetu Gdańska przeznaczona do dyspozycji mieszkańców. Oznacza to, że każdy kto ukończył 16 lat, jest zameldowany czasowo lub na stałe w Gdańsku może bezpośrednio zadecydować, na co zostanie wydanych 11 milionów złotych. To dwa miliony więcej niż w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego 2014 będącej pilotażem.

Pierwsza edycja zakończyła się ogromnym sukcesem. Złożono ponad 400 projektów, a frekwencja w głosowaniu wyniosła 13,6%. Do realizacji wybrano 28 projektów na kwotę prawie 10 milionów złotych.

Teraz pomysłów może być jeszcze więcej. Decyzją Prezydenta Miasta Gdańska i radnych do dyspozycji gdańszczan będzie 11 milionów: 9 milionów złotych na tzw. projekty dzielnicowe plus 2 miliony na projekty ogólno miejskie.

Najważniejsze zmiany w przebiegu konsultacji społecznych projektu Budżet Obywatelski 2015 w stosunku do roku 2014:

Zmiany wynikające z uchwały Rady Miasta Gdańska:

– zniesienie zakresu tematycznego, mieszkańcy mogą zgłaszać wszystkie propozycje działań, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy,

– zwiększenie kwoty do 11 mln, z czego 2 mln na projekty ogólno miejskie i 9 mln na projekty dzielnicowe,

– projekty dzielnicowe pozostają bez zmian a ich koszt mieści się w granicy do 500.000 złotych brutto, Okręgi konsultacyjne pozostają bez zmian,

– projekt ogólnomiejski dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego Okręgu Konsultacyjnego lub miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednego Okręgu Konsultacyjnego. Szacunkowy koszt jego realizacji musi przekraczać kwotę 500.000 zł brutto i nie może przekroczyć kwoty 2 miliony złotych brutto,

– udział w konsultacjach mają gdańszczanie, którzy na dzień 16 czerwca ukończą 16 lat i są zameldowani na stałe lub czasowo w Gdańsku,

– głosować można na 5 projektów dzielnicowych i 1 projekt ogólno miejski,

– po głosowaniu rekomendowane do realizacji są nie więcej niż dwa projekty z jednej dzielnicy.

Zmiany wynikające z regulaminu konsultacji i regulaminu prac Zespołu Konsultacyjnego:

Duże zmiany w stosunku do poprzedniej edycji dotyczą sposobu składania wniosków. Wnioskodawca wypełnia formularz zgłoszeniowy projektu elektronicznie, a wydrukowany formularz wraz z listą osób popierających projekt przekazuje do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Dokładny opis postępowania znajduje się w rubryce „Jak wypełnić wniosek – krok po kroku”

Wszystkie przekazane do urzędu projekty, zanim zostaną uwzględnione na listach do głosowania i zatwierdzone do realizacji, muszą jeszcze zostać sprawdzone pod kątem kompletności, formalno-prawnym i wykonalności. Po spełnieniu tych warunków projekt wpisywany jest do „Bazy Projektów Dzielnicowych” lub „Bazy Projektów Ogólnomiejskich”.

Od 29 września do 12 października można oddać swój głos poparcia. Każdemu głosującemu przypada maksymalnie 5 głosów na projekty dzielnicowe i 1 głos na projekt ogólnomiejski. Głosujemy przez Internet samodzielnie lub w wyznaczonym punkcie.

Wyniki głosowania ogłoszone zostaną 15 października 2015 r.

Zrealizowane zostaną te inicjatywy, które uzyskają największą ilość głosów. Wynik głosowania na projekty dzielnicowe musi jednak uwzględniać zapis z Uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu „Budżet Obywatelski 2015 w Gdańsku” paragraf 5, pkt. 5 o treści: „W Okręgu Konsultacyjnym rekomendowane są do realizacji nie więcej niż dwa projekty w danej dzielnicy”.
Pamiętaj – pieniądze z budżetu obywatelskiego przeznaczone są na zadania, nie dla konkretnej osoby, firmy, organizacji! Realizatorzy zadań zostaną wyłonieni w 2015 roku w ramach przetargów, bądź konkursów organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku.

źróło: http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski,1923,31263.html

Dodaj komentarz

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

Skip to content